wp62ee7047.png






wp40c433ea.png
wp698a9965.png
                          Waarschuwingslijsten

Op basis van gevoerde procedures wordt op deze website het bestaan van een
alternatief rechtstelsel, de Jolish, vastgesteld.

Dit alternatieve rechtstelsel, de Jolish, is in de basis een uiterst simpel stelsel
waarbij niet gekeken wordt na de feiten, en hoe deze feiten zich verhouden tot
het officiële recht, maar waar slechts van belang is wie wat doet of zegt.

Hierbij wordt in het kader van de Jolish kennelijk een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds de superieure bestuurders, die door de rechtspraak niet aan hun
wettelijke verplichtingen worden gehouden, en anderzijds de minderwaardige
burgers waarvan de in de wet vastgelegde rechten niet door de rechtspraak
worden gehandhaafd.

Gezien het aantal gevoerde procedures, en daarmee dus ook het aantal betrokken
personen, is het duidelijk dat er kennelijk afspraken bestaan tussen het openbare
bestuur en de rechtspraak over het alternatieve rechtstelsel, de Jolish.

Daarbij is duidelijk geworden dat het verzet tegen het alternatieve rechtstelsel,
de Jolish, niet mogelijk is gebleken. Het beroep op het strafrecht heeft daarbij
duidelijk aangetoond dat de foute rechters en ambtenaren bovendien de
bescherming genieten van hun collega's binnen het strafrecht.   

Omdat het echter de vrije keuze is van betrokkenen om aan deze afspraken mee
te werken kunnen deze personen individueel verantwoordelijk worden gehouden
voor hun acties waarmee ze de rechtsstaat  ondermijnen.

Nu het voorlopig niet mogelijk lijkt om die personen die meewerken aan het
alternatieve rechtstelsel, de Jolish, binnen de kaders van de rechtsstaat , ter
verantwoording te roepen is besloten tot het instellen van waarschuwingslijsten.

Het doel van deze waarschuwingslijsten is primair het waarschuwen van degenen
die ook te maken krijgen met de op deze lijsten genoemde personen en hun
praktijken. Daarnaast leveren deze lijsten natuurlijk ook registers op van foute
ambtenaren en rechters die mogelijk in de toekomst van pas kunnen komen bij
het aanpakken van het alternatieve rechtstelsel, de Jolish.

Er wordt een waarschuwingslijst bijgehouden met foute (gemeente)ambtenaren
en ook een lijst met foute rechters en andere medewerkers van de rechtspraak.


 Waarschuwingslijst voor foute (gemeente)ambtenaren.

 Waarschuwingslijst foute rechters en andere medewerkers rechtspraak