wpc1e2d123.png


wp40c433ea.png
wp1cf1d567.png

                                           Klachtenregeling


1. Het doel van deze klachtenregeling.

De basis voor deze site vormen afgeronde (deel-)procedures bij de overheid en
de rechtspraak. Bij de weergave van de feiten over deze procedures is het
streven om dit waarheidsgetrouw te doen. Deze klachtenregeling heeft ten doel
om dit streven te ondersteunen door belanghebbenden in de gelegenheid te
stellen eventuele tekortkomingen aan de orde te stellen.


2. Personen die gebruik kunnen maken van deze klachtenregeling.

Op deze site worden functionarissen, werkzaam bij gemeente en de rechtspraak,
met naam genoemd. Meestal is dit in een negatieve context omdat ten aanzien
van deze personen is vastgesteld dat door hen het algemeen geldend recht niet
correct wordt toegepast, c.q. wordt overtreden.

Alle op deze site met naam genoemde personen kunnen een beroep doen op
deze klachtenregeling, deze personen zullen in het vervolg van deze regeling
worden aangeduid als belanghebbenden.


3. Klachten die kunnen worden ingediend.

Door een belanghebbende kan een klacht worden ingediend wanneer deze van
mening is dat bij de vermelding op de site;
a. onjuiste feiten worden weergegeven,

Met onjuiste feiten worden bijvoorbeeld bedoeld het foutief vermelden
 van een bij naam genoemd persoon, het ten onrechte vermelden van een
 handelen of nalaten door een bij naam genoemd persoon of het ten onrechte
 toeschrijven van een uitspraak aan een bij naam genoemd persoon.

b. een tijdens de procedure ingenomen standpunt niet of onjuist is weergegeven.

Indien, door een bij naam genoemd persoon tijdens een procedure een
 afwijkende mening of opvatting is geformuleerd die is opgenomen in de
 stukken, dan heeft deze persoon er recht op dat deze mening of opvatting
 ook op de site wordt vermeld.


4. Waar geen klachten over kunnen worden ingediend.

Het is niet mogelijk een klacht in te dienen tegen de op feiten gebaseerde
analyses, meningen en conclusies op de site. (zie 8.)


5. Vereisten bij het indienen van een klacht.

Alle klachten dienen;
- schriftelijk te worden ingediend op het volgende adres:

 Jolish
 Postbus 23661
 1100 ED Amsterdam

- voorzien te zijn van een afzender, datering en ondertekening,
- melding te maken van de oorspronkelijk procedure (referentie,datum),
- aan te geven welk feit het betreft,
- onderbouwd te worden op basis van de stukken van de oorspronkelijke
procedure. (zie 6.)


6. Onderbouwing klacht.

Klachten dienen onderbouwd te worden op basis van de stukken van de
oorspronkelijke procedure. Aangezien het hier gaat om een afgeronde
procedure kan geen nieuwe informatie meer aan het dossier worden
toegevoegd.


7. Beoordeling klacht.

Bij de beoordeling van de klacht gaat het uitsluitend om een objectieve
toetsing aan de hand van de stukken van de oorspronkelijke procedure.

  
8. Gevolgen indien klacht gegrond wordt verklaard.

Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal dit leiden tot aanpassing van
de in de klacht betwiste feiten op de site.

Een dergelijke aanpassing van de feiten kan ook aanleiding zijn om de
analyses, meningen en conclusies die gebaseerd waren op deze feiten
te wijzigen.


9. Termijn afhandeling klacht.

Indien de ingediende klacht aan alle vereisten (zie 5.) voldoet is het
streven deze binnen een termijn van vier weken af te handelen.

De afhandeling van klachten die niet aan alle vereisten voldoen kan
meer tijd in beslag nemen in verband met het opvragen van de
ontbrekende informatie.


10. Mededeling uitkomst klachtenprocedure.

Aan de klager wordt, indien voldaan is aan de genoemde vereisten  (zie 5.),
schriftelijk mededeling gedaan over de uitkomst van de klachtenprocedure.

Op deze site zal een overzicht worden bijgehouden van de uitkomsten van
de de in behandeling genomen klachten.