wp448d3cde.png


wp40c433ea.png
wp37d33f3c.png
wp6aabe960.png
wp68410eb0.png
wp4106802c.png
            Waarschuwingslijst foute ambtenaren


M. Boers
Functie: medewerker Bezwaar bij de gemeente Amsterdam.

Als medewerker Bezwaar heeft M. Boers, in strijd met het wettelijke voorschrift,
nagelaten om in de uitnodiging voor de hoorzitting te wijzen op het recht tot
inzage van de op de zaak betrekking hebbende stukken.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. J.E. Carter
Functie: Gemachtigde namens de gemeente Amsterdam.

Bij de behandeling van een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep is
vastgesteld dat door mr. J.E. Carter nadere stukken zijn ingediend die door de
Centrale Raad van Beroep buiten de wettelijke termijn zijn  ontvangen.

Tegen mr. J.E. Carter is aangifte gedaan wegens het plegen van valsheid in geschrifte
door het antidateren van documenten om zodoende de indruk te wekken dat de
nader ingediende stukken wel op tijd waren ingediend.
Klik hier voor een nadere toelichting.

W.L. Haaswijk
Functie: juridisch medewerker sectie Bezwaar bij de gemeente Amsterdam.

Door W.L. Haaswijk worden door de rechtbank vastgestelde termijnen genegeerd.
Klik hier voor een nadere toelichting.

E. Homan-Hagen
Functie: medewerker griffie rechtbank Amsterdam.

Door E. Homan-Hagen wordt het artikel 8:39 Awb, inzake de toezending
van stukken, buiten toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.

J.C. Krumperman
Functie: beslisser sectie Bezwaar bij de gemeente Amsterdam.

Door J.C. Krumperman is nagelaten om na de ontvangstbevestiging van het
bezwaarschrift en de mededeling over verdaging de wettelijk vereiste actie te
ondernemen in verband met een verder uitstel.
Klik hier voor een nadere toelichting.

M.E. Van Leeuwen
Functie: medewerker griffie rechtbank Amsterdam.

Door M.E. van Leeuwen wordt het artikel 8:39 Awb, inzake de toezending
van stukken, buiten toepassing gelaten. Ook blijkt M.E. van Leeuwen
geheel eigen opvattingen te hebben over de opschortende werking van
bezwaar en beroep.  
Klik hier voor een nadere toelichting.

V. Lozeeda
Functie: medewerker Bezwaar bij de gemeente Amsterdam.

Als medewerker Bezwaar heeft V. Lozeeda, in strijd met het wettelijke voorschrift,
nagelaten om in de uitnodiging voor de hoorzitting te wijzen op het recht tot
inzage van de op de zaak betrekking hebbende stukken.
Klik hier voor een nadere toelichting.

drs. V. Pavelková
Functie: chef Beroep van de de Concernafdeling Juridische Zaken Amsterdam.

Als chef Beroep van de Concernafdeling Juridische Zaken is door drs. V. Pavelková
het officiële recht, artikel 7:10 Awb, vervangen door eigen beleid
Klik hier voor een nadere toelichting

V. Ramaekers
Functie: juridisch medewerker sectie Bezwaar bij de gemeente Amsterdam.

Door V. Ramaekers is als juridisch medewerker van de sectie Bezwaar 7 maanden
gedaan over de behandeling van een bezwaarschrift. Hoewel tijdens de hoorzitting
door V. Ramakekers melding werd gemaakt van belangrijke ontlastende informatie
bleek 3 maanden later deze informatie te ontbreken in de beslissing op bezwaar en
ook in het dossier.
Klik hier voor een nadere toelichting.

mr. I. Saadi
Functie: medewerker Bezwaar bij de gemeente Amsterdam.

Als medewerker Bezwaar heeft mr. I. Saadi, in strijd met het wettelijke voorschrift,
nagelaten om in de uitnodiging voor de hoorzitting te wijzen op het recht tot
inzage van de op de zaak betrekking hebbende stukken.
Klik hier voor een nadere toelichting.

J.C. Tency
Functie: medewerker griffie rechtbank Amsterdam.

Als medewerker van de griffie rechtbank Amsterdam wordt door J.C. Tency
het artikel 8:41 Awb, inzake de heffing van griffierechten, niet toegepast.
Ook wordt het artikel 8:39 Awb, inzake de toezending van stukken, buiten
toepassing gelaten.
Klik hier voor een nadere toelichting.
  
B.A. Veenendaal
Functie: medewerker Bezwaar bij de gemeente Amsterdam.

Als medewerker Bezwaar heeft B.A. Veenendaal, in strijd met het wettelijke
voorschrift, nagelaten om in de uitnodiging voor de hoorzitting te wijzen op het
recht tot inzage van de op de zaak betrekking hebbende stukken.
Klik hier voor een nadere toelichting.


wped600f0a.png
                Waarschuwingslijst foute ambtenaren

Op de waarschuwingslijst foute ambtenaren staan ambtenaren die, bij de uitoefening van
hun functie, bewust en aantoonbaar de wet overtreden en daardoor de rechtsstaat
ondermijnen.

In een rechtsstaat gelden wetten en regels niet alleen voor de burgers maar evenzeer voor
de overheid, in een rechtsstaat worden burgers beschermd tegen dwang en willekeur van
de overheid.    

De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
bevorderen, in een rechtsstaat gelden wetten niet alleen voor  het volk maar ook voor
haar regeerders. Als deze regeerders hun macht misbruiken of deze willekeurig inzetten
kunnen zij door het recht ter verantwoording worden geroepen.

In het kader van deze site is vastgesteld dat bij het alternatieve rechtsstelsel,de Jolish,
bestuurders niet door de rechtspraak ter verantwoording worden geroepen en dat rechters
zelfs lijken samen te werken met foute ambtenaren door wetten buiten toepassing te laten.

Zie ook de Waarschuwingslijst foute rechters.

Onderstaande lijst met foute ambtenaren is samengesteld op basis van geconstateerde
feiten uit het verleden, het is daarom mogelijk dat genoemde personen inmiddels een
andere functie uitoefenen of niet meer werkzaam zijn bij genoemde organisatie.

Voor de opname op onderstaande lijst is de actuele status van genoemde personen dus
niet relevant.   


                                                
Denkt u ook slachtoffer te zijn van deze of andere fouten ambtenaren en wilt u
deze foute ambtenaren ook toegevoegd zien aan deze lijst, klik dan op een van
de links in onderstaande lijst. Aan het eind van de toelichting is aangegeven
hoe u foute ambtenaren voor deze lijst kunt aanmelden.